•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1993-05-01

Abstract

ผลการศึกษาลักษณะของสันเหงือกด้านใกล้ลิ้น จากแบบหล่อ 100 แบบหล่อของนิสิตทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าร้อยละ 70 มีระยะจากคอฟันหน้าถึงเนื้อยึดลิ้นมากกว่า 7 มิลลิเมตร ความยาวเฉลี่ย ตามแนวระนาบจากด้านไกลกลางของฟัน # 35 ถึง # 45 เท่ากับ 47.7 มิลลิเมตร ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.6 ความลาดเอียงของสันเหงือกด้านใกล้ลิ้นบริเวณกึ่งกลางขากรรไกรเมื่อทำมุมกับแนวสบฟัน มีขนาดมุม 51-60 องศา ร้อยละ 42 และขนาดมุม 61-70 องศา ร้อยละ 23 พบปุ่มกระดูกที่สันเหงือกบริเวณนี้ ร้อยละ 30 และร้อยละ 67 มีส่วนโค้งแนวฟันเป็นรูปรี ค่าต่าง ๆ ที่รายงานนี้ใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการวางตำแหน่งและเลือกชนิดของส่วนโยงหลักสำหรับฟันปลอมล่าง

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.16.2.4

First Page

121

Last Page

127

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.