•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1992-05-01

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคปริทันต์ของผู้ป่วยที่มารับบริการในแผนกทันตกรรมของโรงพยาบาลของรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนกลุ่มละ 100 คน ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มมีความรู้ที่ถูกต้องในประเด็นที่ว่า สุขภาพเหงือกและฟันเป็นสิ่งสําคัญ ควรไปพบทันตแพทย์เป็นประจํา และการใช้แรงที่เหมาะสมในการแปรงฟัน แต่พบว่ามีความรู้เกี่ยวกับแผ่นคราบจุลินทรีย์ หรือสาเหตุของการเกิดโรคปริทันต์น้อยมาก อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนจะมีความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องมากกว่าผู้ป่วยกลุ่มโรงพยาบาลรัฐบาล (P < 0.05) ซึ่งความแตกต่างของระดับความรู้และทัศนคติดังกล่าวอาจเป็นผลมากจาก อายุ เพศ อาชีพ และรายได้ของผู้ป่วย จากผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ยังคงมีความจําเป็นต้องให้ความรู้เกี่ยวกับโรคปริทันต์แก่ผู้ป่วยให้มากขึ้นในขณะบําบัดรักษาทางทันตกรรม

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.15.2.5

First Page

113

Last Page

128

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.