•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1992-05-01

Abstract

แบบสอบถามแบ่งออกได้เป็น 6 ส่วนคือ 1) ข้อมูลส่วนบุคคลและการอบรมเกี่ยวกับโรคเอดส์ 2) ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 3) ทัศนคติโดยทั่วไปเกี่ยวกับโรคเอดส์ 4) ทัศนคติต่อความตั้งใจที่จะให้บริการผู้ป่วยโรคเอดส์หรือผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ 5) การประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ในระหว่าง การให้บริการทางทันตกรรม และ 6) พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ ทันตแพทย์จํานวน 130 คน ได้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ยังปฏิบัติงานทันตกรรมอยู่ และ 71% ของผู้ตอบแบบสอบถามเคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับโรคเอดส์แล้ว แต่มีเพียง 15% เท่านั้นที่เคยให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ นอกจากนั้นพบว่ากว่า 90% ของทันตแพทย์กลุ่มนี้มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในระดับที่ดี หากแต่ทัศนคติต่อโรคเอดส์โดยทั่วไปหรือต่อความตั้งใจที่จะให้บริการผู้ป่วยโรคเอดส์นั้น พบว่ามีค่าบวกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทันตแพทย์ทุกคนในการศึกษานี้คิดว่าตนเองจะอยู่ในฐานะที่เสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์ ถ้าเขาต้องให้บริการผู้ป่วยเหล่านี้ เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมการป้องกันแล้วจะพบว่า ทันตแพทย์กลุ่มนี้ขณะที่ตอบแบบสอบถามยังมีพฤติกรรมการป้องกันที่ไม่เพียงพอ สิ่งที่น่าสนใจมากอีกประการหนึ่งก็คือ ทันตแพทย์ที่ผ่านการอบรมเรื่องโรคเอดส์แล้วนั้น มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ดีขึ้น แต่ยังไม่มีการเปลี่ยนทัศนคติหรือพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์อย่างจริงจัง

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.15.2.4

First Page

101

Last Page

111

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.