•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1991-09-01

Abstract

ในการรักษาคลองรากฟัน จำเป็นต้องใช้วัสดุบูรณะฟันชั่วคราวทั้งในระหว่างและหลังการรักษาเสร็จวัสดุที่ใช้ในปัจจุบันมีหลายชนิด เช่น ซิงค์ฟอสเฟตซีเมนต์ ซิงค์ออกไซด์ยูจินอล เควิท ไออาร์เอ็ม และ ทีอีอาร์เอ็ม ซึ่งแต่ละชนิดมีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกัน การตัดสินใจเลือกใช้วัสดุใดจึงควรพิจารณาถึงสมบัติเหล่านี้ โดยเฉพาะ ความแนบสนิทที่ป้องกันการรั่วซึมได้และวิธีการใช้ที่ถูกต้อง

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.14.3.7

First Page

191

Last Page

199

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.