•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1991-09-01

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้มารับบริการของภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองที่พาเด็กมารักษาโรคฟัน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2533 ถึงเดือนมกราคม 2534 จำนวน 200 คน โดยผ่านการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านต่าง ๆ ของภาควิชาฯ ผลการวิจัยพบว่า มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถามพอใจในบริการทําบัตร สําหรับบริการนัด ร้อยละ 58.8 ให้ความเห็นว่าระยะเวลาที่รอคิวนาน ร้อยละ 57 คิดว่าช่วงของการนัดแต่ละครั้งไม่ห่างเกินไป และร้อยละ 74 ตอบว่าได้รับบริการตรงเวลานัด สําหรับบริการด้านจ่ายยาร้อยละ 70.5 มีความคิดเห็นว่า ไม่ ต้องใช้เวลารอนานในการรับยา มากกว่าร้อยละ 90 เห็นว่าเหมาะสมดีแล้ว ร้อยละ 68 เห็นว่าควรจะบริการ ผู้ป่วยจรให้มากขึ้น จากข้อมูลผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขการให้บริการในภาควิชาฯ เพื่อให้การ บริการผู้ป่วยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.14.3.5

First Page

175

Last Page

180

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.