•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1991-09-01

Abstract

ข้อสรุปถึงผลของการบบำบัดทางทันตกรรมจัดฟันก่อนการทำศัลยกรรมต่อการเจริญเติบโตของขากรรไกรบนของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ขัดแย้งกัน เนื่องจากการศึกษาส่วนใหญ่กระทำในผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัด ทางทันตกรรมจัดฟันก่อนการทำศัลยกรรมร่วมกับการปลูกกระดูก ในระยะแรก วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของขากรรไกรบนภายหลังการบำบัดทางทันตกรรมจัดฟันก่อนการทําศัลยกรรม กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยทารกปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว 30 ราย (ชาย 15 ราย หญิง 15 ราย) ( ซึ่งได้รับการบําบัดทางทันตกรรมจัดฟันก่อนการทำศัลยกรรมตั้งแต่แรกเกิด การเปลี่ยนแปลงของขากรรไกรบน ศึกษาจากหุ่นจำลองแบบฟัน 3 ระยะ ประกอบด้วย หุ่นจําลองแบบฟันก่อนการบำบัด ก่อนการเย็บปากแหว่ง และก่อนการเย็บเพดานโหว่ ผลการวิจัยแสดงว่า ก่อนการเย็บปากแหว่ง (อายุเฉลี่ย 7.5 ± 2.4 เดือน) ความกว้างและความยาวของ ขากรรไกรบนมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่ช่องโหว่บริเวณสันเหงือกแคบลง ก่อนการเย็บ เพดานโหว่ (อายุเฉลี่ย 17.5 ± 2.7 เดือน) ช่องโหว่บริเวณสันเหงือกแคบลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยสรุปการบำบัดทางทันตกรรมจัดฟันก่อนการทำศัลยกรรมทำให้ช่องโหว่บริเวณสันเหงือกแคบลงด้วยการควบคุมให้ สันเหงือกทั้งสองชิ้นเจริญเติบโตไปในทิศทางที่กำหนด

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.14.3.2

First Page

141

Last Page

152

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.