•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1991-01-01

Abstract

ผู้ป่วยเด็กชายอายุ 11 ปีมารับการรักษาที่โรงพยาบาลปทุมธานี ด้วยอาการมีหนองไหลจากขอบ เหงือกของฟันซี่ # 33 หลังจากเคยได้รับการรักษาโอดอนโทเจนิกเคอราโทซิสต์ในกระดูกขากรรไกรบนขวา ด้วยวิธีมาร์ซูเปียไลเซชัน เมื่อ 3 ปีที่แล้ว จากภาพถ่ายรังสี และผลการตรวจจุลพยาธิวิทยา สามารถวินิจฉัย เป็นโอดอนโทเจนิกเคอราโทซิสต์ในกระดูกขากรรไกรบนที่เกิดใหม่หลังจากการรักษา ส่วนกระดูกขากรรไกรล่างเป็นโอดอนโทเจนิกเคอราโทซิสต์เช่นเดียวกัน ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยวิธีการควักออกหมดในกระดูก ขากรรไกรบน และวิธีมาร์ซูเปียไลเซชันในกระดูกขากรรไกรล่าง ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจภายหลังจาก ติดตามผู้ป่วยนาน 2 ปี

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.14.1.5

First Page

41

Last Page

47

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.