•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1990-01-01

Abstract

บทความนำเสนอลักษณะทางคลินิกของความผิดปกติแต่กำเนิดในฟันหน้าน้ำนม ประกอบด้วย ฟันหาย ฟันเกิน และฟันคู่ ตลอดจนผลกระทบต่อฟันหน้าถาวรในผู้ป่วยเด็กไทย ซึ่งพบว่าฟันหน้าถาวรที่ขึ้นมาแทนที่ มักมีปัญหาในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น การตรวจขนาด รูปร่าง และจำนวนของฟันหน้าน้ำนมควรกระทำเป็น ปกติวิสัย ในกรณีที่พบความผิดปกติดังกล่าวในระยะฟันน้ำนม ควรซักประวัติและศึกษาภาพรังสีอย่างละเอียด เพื่อกำหนดแผนการบำบัดที่เหมาะสมในระยะฟันชุดผสม

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.13.3.3

First Page

123

Last Page

130

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.