•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1990-01-01

Abstract

ความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นจากแรงกระทำต่อวัตถุซึ่งหล่อจากสารไบรีฟรินเจน สามารถวิเคราะห์ได้โดยวิธีโฟโตอีลาสติก ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงการกระจายของความเค้นในวัตถุซึ่งมิได้มีรูปทรงเรขาคณิต เช่น กระดูกใบหน้า เป็นสิ่งจำเป็นในการออกแบบและการสร้างเครื่องมือ ซึ่งให้กําเนิดแรงที่มีขนาดและทิศทางเหมาะสมกับการตอบสนองทางชีวภาพในแต่ละบุคคล วัตถุประสงค์ของบทความ เพื่อนำเสนอหลักการพื้นฐานของโฟโตอีลาสติก เทคนิคซึ่งประกอบด้วย ลักษณะของแบบจำลอง วิธีวิเคราะห์ และเครื่องมือโพลาริสโคป

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.13.2.5

First Page

85

Last Page

93

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.