•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1990-01-01

Abstract

ไลเคน พลานัส ของช่องปาก นับว่าเป็นโรคที่สำคัญโรคหนึ่งเพราะพบได้บ่อยและรอยโรคมีลักษณะ เปลี่ยนแปรได้หลายรูปแบบ โรคนี้โดยปกติมักเรื้อรังแต่ไม่ค่อยมีอาการรุนแรง อย่างไรก็ตามบางกรณีผู้ป่วยอาจ มีรอยโรคลุกลามกว้างขวาง หรือมีอาการเจ็บปวดมากทำให้เกิดปัญหาในการวินิจฉัยและการรักษา การศึกษานี้ จึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย โรคไลเคน พลานัส ซึ่งวินิจฉัยได้จากการตัดเนื้อตรวจทางจุลพยาธิตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2510 ถึง 2531 รวมระยะเวลา 21 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 77 ราย เพื่อนำมาวิเคราะห์การกระจายของโรค ที่สัมพันธ์กับ เพศ อายุ ตำแหน่ง ระยะเวลาเป็นโรคก่อนมารับการรักษา รวมทั้งชนิดและการลุกลามของโรค โดยได้สรุปรวบรวมและวิจารณ์เปรียบเทียบข้อมูลเหล่านี้กับที่ได้จากการศึกษาของต่างประเทศซึ่งเคยมีรายงานไว้ เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับทำการศึกษาโรคไลเคน พลานัส อย่างกว้างขวางในโอกาสต่อ ๆ ไป

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.13.1.3

First Page

17

Last Page

27

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.