•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1989-01-01

Abstract

โรคปริทันต์เป็นโรคที่นำความสูญเสียทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสุขภาพจิตมาสู่ประชากรในแต่ละประเทศเป็นจำนวนไม่น้อย การรักษาโรคปริทันต์ชนิดรุนแรงมักจะรักษาด้วยวิธีทำศัลยกรรมแผ่นพับปริทันต์ ซึ่งปรากฏว่าบางครั้ง ก็ได้ผล แต่บางครั้งก็ประสพกับความล้มเหลว จากการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ พบว่าถ้าสาเหตุของโรคปริทันต์เกิด จากคราบจุลินทรีย์ที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์พวกที่ไม่ต้องการออกซิเจนในการเจริญอย่างเดียว การใช้ยาเตตร้าซัยคลิน หรือเมโทรนิดาโซลรักษาร่วมไปกับการขูดล้างหินน้ำลายและการเกลารากฟัน จะให้ผลออกมาอย่างน่าพอใจ แต่ถ้า สาเหตุของโรคปริทันต์มีปัจจัยอื่นเข้ามาร่วมด้วย การรักษาโดยวิธีทำศัลยกรรมแผ่นพับปริทันต์ยังมีความจำเป็นอยู่ และในกรณีนี้ ถ้าให้ยาปฏิชีวนะพวกเตตร้าซัยคลินหรือเมโทรนิดาโซลร่วมไปด้วย จะยิ่งช่วยให้ผลในการรักษาดียิ่งขึ้น

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.12.1-3.9

First Page

63

Last Page

68

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.