•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1989-01-01

Abstract

การปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยให้นิสิตฝึกปฏิบัติงานคลินิกใน 3 ชั้นปีสุดท้าย นิสิตปีที่ 6 ได้รับผลกระทบจากการจัดสรรเวลามากกว่านิสิตปีที่ 5 และ 4 เพราะถูกกําหนดให้ปฏิบัติงานคลินิกปริทันตวิทยา เฉพาะวันอังคารและพฤหัสบดี เพียงครึ่งปีการศึกษา นิสิตส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษาผู้ป่วยทุกคนที่อยู่ในความดูแลให้ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ประมาณร้อยละ 50 อีกทั้งจํานวนของผู้ใช้บริการทันตกรรมลดลง ผู้ป่วยผิดนัด และมาสายเพิ่มขึ้นตาม เศรษฐภาวะ ดังนั้น คณะทันตแพทยศาสตร์ และภาควิชาปริทันตวิทยาควรแก้ไขวิธีจัดสรรการเรียนการสอน เพิ่มการ ประชาสัมพันธ์ และจัดหาผู้ป่วยใหม่ ให้นิสิตทุกคนได้ปฏิบัติงานคลินิก เพื่อเพิ่มพูนสติปัญญา และทักษะการบําบัด รักษาโรคปริทันต์

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.12.1-3.5

First Page

29

Last Page

39

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.