•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1989-01-01

Abstract

เมโทรนิดาโซลถูกนำมาใช้ในประเทศอังกฤษทั้งทางด้านอายุรกรรมและทางด้านทันตกรรมเป็นเวลาถึง 25 ปีมาแล้ว จากรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยมของยานี้ ทำให้ได้เปรียบต่อยาต่อต้านจุลินทรีย์ตัวอื่น ๆ และ การดื้อต่อยาของจุลินทรีย์ซึ่งยานี้สามารถฆ่าได้ที่ตามมาภายหลังแทบจะไม่มีเลย เนื่องจากฤทธิ์ของเมโทรนิดาโซลที่มีต่อจุลินทรีย์พวกที่ไม่ต้องการออกซิเจนในการเจริญ รวมทั้งมีรายงานเกี่ยวกับการใช้เมโทรนิดาโซลรักษาโรคปริทันต์ อย่างได้ผลออกมามากมาย จึงเป็นยาที่น่าสนใจอย่างมากตัวหนึ่งในการนํามาใช้ร่วมในการรักษาโรคปริทันต์

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.12.1-3.10

First Page

69

Last Page

75

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.