•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1989-01-01

Abstract

เนื้องอกอดีโนมาตอยด์ โอดอนโตเจนิก เป็นเนื้องอกชนิดหนึ่งที่เกิดจากเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่สร้างฟัน ซึ่งเคยมี รายงานไว้ในวารสารต่างประเทศแต่ในประเทศไทยเคยมีรายงานไว้นานมาแล้วเพียงรายเดียว สำหรับรายงานผู้ป่วยรายนี้ เป็นชายอายุ 21 ปี ที่มารับการตรวจพิเคราะห์ และบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะของรอย โรคมีขนาดค่อนข้างใหญ่ และมีอาการเจ็บเมื่อถูกกด ทันตแพทย์ได้ทำการวินิจฉัย แยกโรคออกจากกลุ่มโรคที่มีลักษณะ เป็นถุงน้ำและมีฟันฝังร่วมอยู่ด้วย และได้ให้การรักษาโรคโดยวิธีการทางศัลยกรรม และติดตามผลการรักษาเป็นเวลา 3 ปี ไม่พบว่ามีการกลับเป็นโรคใหม่อีก การหายของแผลและกระดูก รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพการใช้งาน ปรากฏผล น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.12.1-3.1

First Page

1

Last Page

6

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.