•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1978-09-01

Abstract

มะเร็งกล้ามเนื้อเรียบของลิ้นหรือไลโอไมโอซาร์โคม่า (Leiomyosarcoma) พบไม่บ่อยนัก ทั้งนี้เพราะโดยลักษณะทางโครงสร้างแล้วกล้ามเนื้อลิ้นไม่ได้ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบแต่ประกอบขึ้นด้วยกล้ามซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกกล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อเรียบที่พบบริเวณลิ้น พบได้สองบริเวณคือที่บริเวณเซอร์คัมวอลเลต แพพิลล่าร์ (Circumvallate papilla) และที่บุอยู่ตามผนังหลอดเลือด รายงานผู้ป่วยรายนี้เป็นการรายงานผู้ป่วยซึ่งชิ้นเนื้อใบออปซี่ (Biopsy) ถูกส่งมาตรวจที่แผนกวิชา ทันตพยาธิวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการชันสูตรโดยการดูด้วยกล้อง จุลทัศน์ และย้อมพิเศษ (Special stain) ปรากฏแน่ชัดว่าเป็นไลโอไมโลซาร์โคม่า

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.1.1.2

First Page

9

Last Page

15

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.