•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

จุฬาลงกรณ์เวชสาร ฉบับที่ 5 ของปีนี้ เดือนกันยายน – ตุลาคม พ.ศ. 2561 ขอต้อนรับนิสิตแพทย์ใหม่ ชั้นปี 1 รุ่นที่ 74 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดงานรับน้อง “อินเดียน” ในเดือนกรกฎาคม และได้เปิดภาคเรียนตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สำหรับในวารสารฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจเริ่มจาก จุฬาลงกรณ์เวชประวัติ (History Medicine) “ระลึกถึงศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณตวัน สุรวงศ์ บุนนาค ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”บทความพิเศษ (Special article) 1 เรื่อง “การยอมรับความตาย”บทความนิพนธ์ต้นฉบับ (Original articles) รวมทั้งหมด 7 เรื่อง ประกอบด้วย1. สภาพการปฏิบัติตามแนวทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์2. ผลของโปรแกรมการให้สารน้ำอุ่น และการให้ความอบอุ่นร่างกาย ร่วมกับการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่ออาการหนาวสั่นในหญิงที่มารับการผ่าตัดทางนรีเวช ที่ได้รับการระงับความรู้สึกด้วยวิธีฉีดยาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง3. ความชุกและความเสี่ยงในการล้มในผู้ที่มีภาวะพุทธิปัญญาบกพร่องเล็กน้อยและภาวะสมองเสื่อมที่คลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์4. ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขของผู้สูงอายุเกษียณอายุราชการกับปัจจัยส่วนบุคคลความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและวิถีชีวิต5. ผลความแตกต่างของแรงกดจุดสะท้อนบริเวณสมองที่ฝ่าเท้าต่อการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าสมองในผู้ใหญ่สุขภาพดี6. ผลของการฝึกการทรงตัวตามหน้าที่ซึ่งมีต่อการควบคุมการทรงท่าขณะเคลื่อนไหวในผู้สวมใส่รองเท้าส้นสูง7. ผลกระทบของการได้รับยาพาราเซตามอลอย่างเรื้อรังต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์แอสโทรไซต์และบทฟื้นฟูวิชาการ (Review articles) 3 เรื่อง ได้แก่1. สุขศึกษากับการพัฒนาสุขภาพในศตวรรษที่ 212. แนวทางการวินิจฉัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมซิสติสจิโรเวคซีในปัจจุบัน3. โรคหลั่งเร็ว (Premature ejaculation)

Publisher

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

First Page

755

Last Page

755

Share

COinS