•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

เหตุผลของการทำวิจัย : การลุกขึ้นยืนเป็นการเคลื่อนไหวพื้นฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวันในผู้สูงอายุที่มีความแข็งแรงและการทรงตัวลดลง เป็นปัจจัยสำคัญในการลุกขึ้นยืนจากท่านั่งได้อย่างง่ายและปลอดภัย การกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทสั่งการมายังอวัยวะเป้าหมายให้ทำงานดีขึ้นเป็นสิ่งจำเป็น การจินตนาการเคลื่อนไหว เป็นกระบวนการที่สามารถเพิ่มการกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทสั่งการ เนื่องจากการจินตนาการเคลื่อนไหว (motor imagery; MI) มีกระบวนการทำงานคล้ายกับการเคลื่อนไหวทางร่างกายที่เกิดขึ้น แต่มีความแตกต่างกันที่การจินตนาการจะไม่เห็นการเคลื่อนไหวทางกายเกิดขึ้น การประเมินการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ในขณะจินตนาการเคลื่อนไหวสามารถประเมินได้หลายวิธี อาทิการวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (electroencephalography;EEG) ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่รุกล้ำเข้าไปในร่างกาย การศึกษานี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมสำหรับการเพิ่มสมรรถภาพในการลุกขึ้นยืนในผู้สูงอายุและในผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวได้วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาจินตนาการลุกขึ้นยืนกับการลุกขึ้นยืนจริง โดยวัดจากชนิดของคลื่นไฟฟ้าสมอง ในผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีวิธีทำการวิจัย : อาสาสมัครจำนวน 19 ราย อายุระหว่าง 60 - 69 ปี วัดคลื่นไฟฟ้าสมองก่อนทำการลุกขึ้นยืน ในขณะทำการลุกขึ้นยืน และในขณะทำการจินตนาการลุกขึ้นยืนผลการศึกษา : พบลักษณะคลื่นไฟฟ้าบริเวณสมองส่วน frontal lobe, temporal lobe,parietal lobe และ occipital lobe เป็นคลื่นเบต้า (14 - 17 Hz)ก่อนทำการลุกขึ้นยืน ในขณะทำการลุกขึ้นยืน และในขณะทำการจินตนาการลุกขึ้นยืน อย่างไรก็ตามลักษณะคลื่นไฟฟ้าสมองบริเวณparietal และ occipital lobe พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P <0.05) ระหว่างก่อนลุกขึ้นยืน ขณะลุกขึ้นยืนกับขณะจินตนาการลุกขึ้นยืน โดยพบคลื่นเบต้า (14 - 17 Hz) ในช่วงก่อนทำการลุกขึ้นยืนและขณะลุกขึ้นยืน คิดเป็นร้อยละ 89.5 แต่ในขณะจินตนาการลุกขึ้นยืน พบคลื่นเบต้า (14 - 17 Hz) คิดเป็นร้อยละ 52.6สรุป : ลักษณะคลื่นไฟฟ้าสมองขณะลุกขึ้นยืนกับจินตนาการลุกขึ้นยืนที่บริเวณสมองส่วน frontal lobe, temporal lobe, parietal lobe และoccipital lobe มีลักษณะคล้ายกัน คือ เป็นคลื่นเบต้า ดังนั้นอาจสรุปได้ว่ากระบวนการทำงานของสมองในขณะจินตนาการเคลื่อนไหวมีกระบวนการทำงานคล้ายกับการเคลื่อนไหวจริง โดยเฉพาะในบริเวณสมองส่วน frontal lobe และ temporal lobe ในผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี.

Publisher

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

First Page

757

Last Page

770

Share

COinS