•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

เหตุผลของการทำวิจัย : นิสิตแพทย์ทุกคนมีแรงจูงใจในความอยากเป็นแพทย์ที่แตกต่างกันและมีเหตุผลของการเลือกเรียนที่แตกต่างกัน เช่น เรียนเพราะคะแนนถึงเกณฑ์ สอบติด พ่อแม่บังคับ เป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาวิจัยว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนแพทย์วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเรียนแพทย์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการเรียนแพทย์ ของนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิธีการทำวิจัย : เก็บรวบรวมข้อมูลจากนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 6คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีสถานภาพความเป็นนิสิตอยู่ในปีการศึกษา 2558 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 โดยสามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้จำนวน 870 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล2) แบบสอบถามวัดภาวะสุขภาพจิต (Depression Anxiety StressScales: DASS-21) และ 3) แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนแพทย์ (The Strength of Motivation for Medical School-Revised:SMMS-R)ผลการศึกษา : นิสิตแพทย์ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในด้านความเต็มใจในการเสียสละอยู่ในระดับกลาง ด้านการเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นอยู่ในระดับกลาง และด้านความมั่นคงอยู่ในระดับสูง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการเรียนแพทย์โดยรวมและรายด้าน ได้แก่เพศ อายุ ชั้นปีที่กำลังศึกษา โครงการที่เข้าศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมลักษณะที่พักปัจจุบันที่ใช้เวลาพักอาศัยในแต่ละสัปดาห์มากที่สุดรายได้เฉลี่ย การออกกำลังกาย การอ่านหนังสือเรียนโดยเฉลี่ยต่อวันในช่วงเปิดเทอม เวลาที่รู้สึกว่าได้พักผ่อนอย่างแท้จริง โดยไม่นับเวลานอน การทำกิจกรรมนอกหลักสูตร ความรู้สึกอยากเป็นแพทย์ในระดับชั้นการเรียนต่าง ๆ เหตุผลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และภาวะสุขภาพจิต ปัจจัยที่สามารถทำนายแรงจูงใจในการเรียนแพทย์โดยรวม ได้แก่ ชั้นปีที่กำลังศึกษา(ปี 2) การใช้เวลาอ่านหนังสือเรียนโดยเฉลี่ยต่อวันในช่วงเปิดเทอมและการทำกิจกรรมนอกหลักสูตร (นาน ๆ ครั้ง)สรุป : มีหลากหลายปัจจัยที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจในการเรียนแพทย์ ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยชิ้นนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนจัดการเรียนการสอนตามแนวทางแพทยศาสตรศึกษาเพื่อพัฒนาการผลิตแพทย์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป.

Publisher

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

First Page

647

Last Page

662

Share

COinS