•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

เหตุผลของการทำวิจัย : จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการหรือปฏิบัติงานในกลุ่มสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผลการศึกษาจึงอยู่ในบริบทที่อยู่ในวงจำกัดและอาจแตกต่างจากภาคเอกชน ผู้วิจัยจึงสนใจประเด็นคุณภาพชีวิต และการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในภาคเอกชน ซึ่งการศึกษานี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้ที่สนใจต่อไปวัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานครตัวอย่างและวิธีการศึกษา : ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 165 คน โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม แบบสอบถามคุณภาพชีวิตและแบบสอบถามการเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test,F-test (One-way ANOVA), Pearson product moment correlationcoefficient และทำนายปัจจัยโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis)ผลการศึกษา : พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.5) มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ พบคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการเงิน ด้านบทบาทในครอบครัว ด้านสุขภาพกาย ด้านการใช้เวลา และด้านที่อยู่อาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 ได้แก่ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน ปัจจัยการสนับสนุนทางสังคม และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต อย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ P <0.01 ปัจจัยที่สามารถทำนายคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว ร่วมกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ (r2 = 0.593, P <0.01)สรุปผลการวิจัย : พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลางการตระหนักถึงปัจจัยการสนับสนุนทางสังคมจากผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน ครอบครัวและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุน่าจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพให้ดียิ่งขึ้นได้.

Publisher

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

First Page

103

Last Page

115

Share

COinS