•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

เหตุผลของการทำวิจัย : ที่ผ่านมามีการศึกษาความสุขในการทำงานของกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆจำนวนมากแต่ยังไม่พบการศึกษาความสุขในการทำงานของนักบินทั้งที่เป็นอาชีพที่ต้องรับผิดชอบสูงและมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เฉพาะแตกต่างจากอาชีพอื่นวัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทำงาน ตลอดจนด้านปัจจัยส่วนบุคคลและลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์ต่อความสุขในการทำงานของนักบินพาณิชย์รูปแบบการวิจัย : การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งสถานที่ทำการศึกษา : บริษัทการบินไทยแห่งหนึ่งในประเทศไทยตัวอย่างและวิธีการศึกษา : เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักบินพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศไทย 546 คนโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป และแบบสอบถามความสุขในการทำงานวิเคราะห์ระดับความสุขโดยสถิติเชิงพรรณนา และตรวจสอบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทำงานด้วย MultivariateLinear Regressionผลการศึกษา : ร้อยละ 70.1 มีความสุขในการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุขในการทำงานได้แก่ ตำแหน่งโดยนักบินที่ 1มีคะแนนความสุขสูงกว่านักบินที่ 2 (β = -.185, p <0.001, 95%CI = -6.119 to -2.343) อีกปัจจัยได้แก่ ฝูงบินพบว่านักบินที่บินฝูงบินภายในประเทศ (β =.102, p=.017, 95%CI=.786 to 8.123) มีความสุขในการทำงาน มากกว่ากลุ่มที่บินในฝูงบินระหว่างทวีป (β = .088,p = .039, 95%CI = .119 to 4.394) เมื่อเทียบกับกลุ่มที่บินฝูงบินภายในภูมิภาคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสรุป : นักบินพาณิชย์ส่วนใหญ่มีความสุขในระดับปานกลาง ซึ่งสัมพันธ์กับตำแหน่งและฝูงบิน.

Publisher

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

First Page

207

Last Page

218

Share

COinS