•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

เหตุผลของการทำวิจัย : สงครามก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการอพยพย้ายถิ่นฐานจากบ้านเกิดและประเทศของตน เพื่อไปสู่สถานที่ที่มีความปลอดภัยและมั่นคงกว่า สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งสิ้นวัตถุประสงค์ : ศึกษาคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้หนีภัยจากการสู้รบภายใต้การขึ้นทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติของพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากรูปแบบการวิจัย : การวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งสถานที่ทำการศึกษา : พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากตัวอย่างและวิธีการศึกษา : เก็บข้อมูลจากผู้หนีภัยจากการสู้รบอายุ 18 – 60 ปีจำนวน 110 คนโดยใช้แบบสอบถาม 1) ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป และ 2) แบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทยและได้แปลเป็นภาษาพม่า ซึ่งทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยและภาษาพม่า และมีค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ0.88ผลการศึกษา : ผู้หนีภัยจากการสู้รบมีค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวม 83.19คะแนนโดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ เพศ การได้รับความช่วย เหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ความพึงพอใจในการอาศัยอยู่สัมพันธภาพกับเพื่อนบ้าน ความเพียงพอของอาหารและเครื่องนุ่งห่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p <0.05สรุป : คุณภาพชีวิตของผู้หนีภัยจากการสู้รบโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตโดยรวม คือ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ เพศ การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ความพึงพอใจในการอาศัยอยู่ สัมพันธภาพกับเพื่อนบ้าน.

Publisher

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

First Page

63

Last Page

74

Share

COinS