•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

เหตุผลของการทำวิจัย : พลังสุขภาพจิตเป็นศักยภาพสำคัญภายในตัวบุคคลที่ได้จากการต่อสู้กับปัญหา และการปรับตัวอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติต่าง ๆ ในชีวิตไปได้ ซึ่งพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมถือเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องประสบกับวิกฤติต่าง ๆ และต้องต่อสู้เพื่อการดำรงชีวิตทั้งจากภายในตนเองและจากสภาพแวดล้อมรอบข้าง ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่าพลังสุขภาพจิตของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษเป็นอย่างไร และมีปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์ กับพลังสุขภาพจิตวัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาลักษณะพลังสุขภาพจิต และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพลังสุขภาพจิตของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษรูปแบบการวิจัย : การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งสถานที่ทำการศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ ในจังหวัดนครปฐมตัวอย่างและวิธีการศึกษา : เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ ในเขตจังหวัดนครปฐม ที่มีอายุ 25 - 60 ปี จำนวนทั้งสิ้น 330 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 2) แบบสอบถามพลังสุขภาพจิต 3) แบบวัดเหตุการณ์เครียด (Life Stress Event)4) แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัวใช้ Univariate analysis (ได้แก่t - test และ One - way ANOVA) เพื่อทดสอบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพลังสุขภาพจิต และใช้ stepwise multiple regression analysisเพื่อหาปัจจัย ทำนายพลังสุขภาพจิตผลการศึกษา : ผลการศึกษาพบว่าพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษมีระดับพลังสุขภาพจิตปกติ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 60.74 ± 8.11 จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน โดยพบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพลังสุขภาพจิต5 ปัจจัย คือ เพศ p < 0.05, อายุ p < 0.001, ช่วงเวลาปฏิบัติงานโดยส่วนใหญ่ p < 0.05, เหตุการณ์เครียดในชีวิต p < 0.001 และสัมพันธภาพภายในครอบครัว p < 0.01 เมื่อวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ พบว่าปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ ได้แก่ อายุ (มีอิทธิพลในเชิงบวก), เหตุการณ์เครียดในชีวิต (มีอิทธิพลในเชิงลบ) และสัมพันธภาพภายในครอบครัว(มีอิทธิพลในเชิงบวก) ซึ่งร่วมกันพยากรณ์พลังสุขภาพจิตของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษได้ร้อยละ 34.8สรุป : พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษในจังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่มีพลังสุขภาพจิตในระดับปกติ ซึ่งการทราบปัจจัยเสี่ยงจะสามารถวางแผนการป้องกันและส่งเสริมพลังสุขภาพจิตในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษได้อย่างเหมาะสมต่อไป.

Publisher

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

First Page

443

Last Page

455

Share

COinS