•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Abstract

ผู้ป่วยเด็ก Hodgkin lymphoma มีอัตราการรอดชีวิตที่ 10 ปี สูงกว่า 90% ส่งผลให้พบผลข้างเคียงระยะยาวจากการรักษาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการรักษาในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นที่ลดความเข้มข้นของการรักษาเพื่อลดผลข้างเคียงระยะยาวจากการรักษา เช่น การลดขอบเขตการฉายรังสี ปรับลดการรักษาตามกลุ่มความเสี่ยง การงดฉายรังสีในผู้ป่วยที่ตอบสนองดีต่อเคมีบำบัด และเทคนิคการฉายรังสีอันทันสมัย เป็นต้น.

Publisher

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

First Page

143

Last Page

151

Share

COinS