•  
  •  
 

วารสารวิทยบริการ Academic Resources Journal

December 1987

Articles

PDF

CD-ROM ฐานข้อมูลสารนิเทศ
สุธนา วงศ์ทองสรรค์

PDF

อิฟลา' 87
จารุวรรณ สินธุโสภณ

PDF

ปัญหาลิขสิทธิ์ในวงการวิชาการ
ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ