•  
  •  
 

วารสารวิทยบริการ Academic Resources Journal

October 1986

Articles

PDF

งานสารนิเทศและการตลาด
ประภาวดี สืบสนธิ์

PDF

การสืบค้นข้อสนเทศระยะทางไกล
สุเมธ วัชระชัยสุรพล

PDF

การประเมินผลงานบุคลากร
ผ่องพรรณ ลวนานนท์