•  
  •  
 

วารสารวิทยบริการ Academic Resources Journal

Abstract

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานห้องสมุดและงานสารนิเทศ สภาพการให้บริการฐานข้อมูลและผลกระทบของเทคโนโลยีต่อบริการ สารนิเทศของกลุ่มห้องสมุดในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 11 แห่ง ที่ได้รับความสนับสนุนชั้นแรกจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสภาพที่เป็นอยู่นี้พอจะบอกถึงความพร้อมของห้องสมุดในกลุ่มที่จะร่วมมือกันในข่ายงานที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติจะจัดทำต่อไป

Digital Object Identifier (DOI)

10.58837/CHULA.ARJ.13.2.2

First Page

10

Last Page

25

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.