•  
  •  
 

วารสารวิทยบริการ Academic Resources Journal

Abstract

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานห้องสมุดและงานสารนิเทศ สภาพการให้บริการฐานข้อมูลและผลกระทบของเทคโนโลยีต่อบริการ สารนิเทศของกลุ่มห้องสมุดในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 11 แห่ง ที่ได้รับความสนับสนุนชั้นแรกจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสภาพที่เป็นอยู่นี้พอจะบอกถึงความพร้อมของห้องสมุดในกลุ่มที่จะร่วมมือกันในข่ายงานที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติจะจัดทำต่อไป

First Page

10

Last Page

25

Authors

Included in

Education Commons

COinS