•  
  •  
 

วารสารวิทยบริการ Academic Resources Journal

Editors

Editor Title
Editor
Editor Title
Editor
 

Introductory text for วารสารวิทยบริการ Academic Resources Journal.

See the Aims and Scope for a complete coverage of the journal.

Recent Content

PDF

การอัดข้อมูลรูปภาพ
ภาสกร ประถมบุตร

PDF

สารนิเทศอาชีพ
จริยา จารุรักษ์

PDF

คู่มือปฏิบัติงาน
สายพิณ วิไลรัตน

PDF

เทคโนโลยี CD-ROM ในประเทศไทย
เปี่ยมสุข ทุ่งกาวี

PDF

BULLETIN BOARD SYSTEM: BBS
ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์

PDF

การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
จารุพร พงศ์ศรีวิวัฒน์ and ประภาวดี สืบสนธิ์

PDF

รำลึกถึงอกาธา
วงศ์สว่าง เชาว์ชุติ

PDF

ห้องสมุดกับข่ายงานระยะใกล้
พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์

PDF

ตัวแทนบอกรับวารสาร
สายพิณ วิไลรัตน์

PDF

กระบวนการปรับแต่งสารนิเทศ
จารุวรรณ สินธุโสภณ

PDF

ฐานข้อมูลหนังสือภาษาไทย
สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์

PDF

สื่อออพติคัล
ประภาวดี สืบสนธิ์

PDF

สไลด์มัลติวิชั่น
สุนันท์ ปัทมาคม

PDF

แนะนำโปรแกรม Mini-Micro CDS/ISIS Version 2-3
เพลินจันทร์ เอกวานิช

PDF

มหาธีรราชานุสรณ์' 31
สุมิตรา สงวนดีกุล

PDF

ครั้งนี้ที่ธิเบต
พูน เกษจำรัส

PDF

100 ปีของนิตยสารสตรีไทย
อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต and อวยพร พานิช

PDF

ภาพและคำอธิบายภาพ
ชัชวาล ศรีสละ

PDF

ปัญหาลิขสิทธิ์ในวงการวิชาการ
ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

PDF

อิฟลา' 87
จารุวรรณ สินธุโสภณ

PDF

CD-ROM ฐานข้อมูลสารนิเทศ
สุธนา วงศ์ทองสรรค์

PDF

การประเมินผลงานบุคลากร
ผ่องพรรณ ลวนานนท์

PDF

การสืบค้นข้อสนเทศระยะทางไกล
สุเมธ วัชระชัยสุรพล

PDF

งานสารนิเทศและการตลาด
ประภาวดี สืบสนธิ์

PDF

ระบบ THAIMARC
สุชิต อินทนนท์

PDF

การสร้างบัญชีคำ (Thesaurus Construction)
จิรวรรณ ภักดีบุตร

PDF

ศูนย์สนเทศ (Information Centers)
ดรุณา สมบูรณกุล

PDF

การตลาดของงานบริการห้องสมุด
เพ็ญพร เสถียรสวัสดิ์

PDF

แนะนำ INDEX MEDICUS
วงศ์วรรณ วงศ์สุภา

PDF

เทคโนโลยีการศึกษา (ตอน 2)
ชัยยงค์ พรหมวงศ์

PDF

ไอ เอ็ม ซี คืออะไร
ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน

PDF

แมลงศัตรูห้องสมุด (Insect Pests of Library)
ศิริวัฒน์ วงษ์ศิริ

PDF

พลังห้องสมุด
อัมพร ทีขะระ

PDF

คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ดร.วารินทร์ รัศมีพรหม

PDF

เทปบันทึกภาพ
วิชัย รัชตะนาวิน

PDF

พลังห้องสมุด
อัมพร ทีขะระ

PDF

อาคารสถาบันวิทยบริการ
วีระ บูรณากาญจน์